گاهي نگاهي

10 

برخي اداي دينها
من كيم؟ آهي
مرگ، دشمن، يا كه دوست آدمي در سوك مرضيه
اعتراضي نه بيهوده كه بي ثمر
آن عهد كه با او دارم در ياد دكتر غلامحسين ساعدي
رام، آرام و ناآرام… دربارة كارهاي عماد رام
مهناز، زني كه مرگ را دوست نميداشت دربارة مهناز جهانباني
رازها و جذابيتهاي پنهاني زندگي در حاشيه نمايشگاه نقاشي استاد بهرام عاليوندي در پاريس
باد بهاري و بوي تو، بغض و قرار از ما به ياد كاظم موسايي

Description

برخي اداي دينها
من كيم؟ آهي
مرگ، دشمن، يا كه دوست آدمي در سوك مرضيه
اعتراضي نه بيهوده كه بي ثمر
آن عهد كه با او دارم در ياد دكتر غلامحسين ساعدي
رام، آرام و ناآرام… دربارة كارهاي عماد رام
مهناز، زني كه مرگ را دوست نميداشت دربارة مهناز جهانباني
رازها و جذابيتهاي پنهاني زندگي در حاشيه نمايشگاه نقاشي استاد بهرام عاليوندي در پاريس
باد بهاري و بوي تو، بغض و قرار از ما به ياد كاظم موسايي