پرواز همزنجيران

10 

پوران در تاريخ 21 بهمين 1391 در اثر موشك باران كمپ ليبرتي توسط عوامل رژيم آخوندي و همدستانش در حكومت عراق به همراه هفت تن ديگر از ياران قهمرمانش به شهادت رسيد.

Description

پوران در تاريخ 21 بهمين 1391 در اثر موشك باران كمپ ليبرتي توسط عوامل رژيم آخوندي و همدستانش در حكومت عراق به همراه هفت تن ديگر از ياران قهمرمانش به شهادت رسيد.