هنر گوش كردن

10 

رشد واقعي انسان يك انقلاب است، يك انقلاب فردي . يعني رها كردن خود از دست كساني كه مي خواهند زندگي ما را كنترل و اداره كنند، چه بخواهند آن را به طور آشكار يا پنهان

اداره كنند. اين موضوع در هر موردي و در مورد رشد هر فردي صحبت دارد تا آن جا كه ” خود بودن“ تبديل به مسأله رهايي مي شود و نياز به شجاعت پيدا مي كند و با درد و رنج همراه مي گردد.

هسته اصلي تمام مشكلات فرد در اين است كه آيا او جرأت اين رهايي را به خود مي دهد يا اين كه تسليم مي شود. و بعد اين كه چگونه اين تسليم را مي پوشاند. اين كاري است كه اغلب آدمها انجام مي دهند. آنها اين حقيقت را كه تسليم شده اند مي پوشانند و سپس اين معما را كه چگونه اين كار را مي كنند رها مي سازند.

Description

اريش فروم برجسته ترين دانشمند در زمينه علوم انساني و اجتماعي پس از دانشمنداني همچون اميل دوركهيم(پوزيتيويست)، كار ماركس (ساختارگرا)، ماكس وبر(كاركردگرا) و زيگموند فرويد(غريزه گرا) در حيطة شناخت انسان است، كه يافته ها و نظريات او در باره آزادي انسان، به خاطر راديكاليسم و صراحتش در رد اصالت عشق جنسي و اصالت خانواده، در جهان امروز چندان شناخته شده نيست. اما يافته هاي عميق و مهم علمي او دربارة ماهيت انسان( كه به جاي جنسيت و تضاد، عشق و يگانگي را مد نظر قرار داده است) با متون موجود در رشتة علوم انساني فاصلة زيادي دارد.