هنر بودن

10 

مهمترين گام در هنر ”بودن“ آن چيزي است كه ظرفيت ما را براي آگاهي رشد يابنده افزايش ميدهد و ما را به سوي آن رهنمون ميشود. اين امر به هوش، تحصيلات يا سن انسان برنميگردد. بلكه اساساً يك موضوع مربوط به شخصيت انسان است وبه عبارت دقيق تربه درجةاستقلال انسان ازحاكمان ابله و غيرمنطقي و انواع و اقسام بتهايي كه انسان براي خودش مي سازد، برميگردد

Description

هنر بودن

تغيير انسان از خودخواهي بسوي آزادي

آگاهي ازحقيقت يك تأثير رهايي بخش دارد. انرژي آزاد ميكند و ذهن انسان را شفاف و روشن ميسازد. در نتيجه، فرد مستقل تر شده و روي پاي خودش خواهد ايستاد و زنده ميشود. هر انساني بايد براين امر اشراف كامل پيدا كند كه هيچ چيز در واقعيت تغيير نخواهد كرد، مگر اين كه او بتواند در زندگي مانند يك انسان زندگي كند و نه مانند يك گوسفند.

مهمترين گام در هنر ”بودن“ آن چيزي است كه ظرفيت ما را براي آگاهي رشد يابنده افزايش ميدهد و ما را به سوي آن رهنمون ميشود. اين امر به هوش، تحصيلات يا سن انسان برنميگردد. بلكه اساساً يك موضوع مربوط به شخصيت انسان است وبه عبارت دقيق تربه درجةاستقلال انسان ازحاكمان ابله و غيرمنطقي و انواع و اقسام بتهايي كه انسان براي خودش مي سازد، برميگردد