انسان مدرن و آينده

10 

مفهوم جديد از خود بيگانگي انسان همان ايدة قديمي بت پرستي است.  انسان ازخود  بيگانه شده، در برابر كار وشرايطي كه خودش به وجود آورده است، سرفرود مي آورد.  كالا و شرايط كار، خدايان او شده اند . زماني كه او تجربة خودش به عنوان حامل خلاق زندگي را فرومي گذارد، آنها بالاتر از او و در برابرش مي ايستند.

انسان مدرن فكرميكند قرباني كردن فرزندان در برابرالهة آتش، ايدة بت پرستي دوران قديم است. او از پرستش خداي آتش يا خداي جنگ يا خداي عشق(ونوس) سربازمي زند، اما همان خدايان را، تحت نامهاي ديگر، پرستش ميكند.

امروز بتها حرص و آز فزاينده براي پول، زور، مصرف، قدرت نظامي، تجارت و دولت مي باشند. هر قدر انسان بتهاي خود را قوي تر و شكوهمندتر ميسازد، خودش فقيرترمي گردد.  به جاي شادماني، احساس نگراني و وحشت؛ به جاي زندگي، شيفتة ابزارهاي مكانيكي؛ به جاي رشد درجستجوي ثروت وبه جاي »بودن «به »داشتن «و »مصرف « روي ميآورد.

Description

مفهوم جديد از خود بيگانگي انسان همان ايدة قديمي بت پرستي است.  انسان ازخود  بيگانه شده، در برابر كار وشرايطي كه خودش به وجود آورده است، سرفرود مي آورد.  كالا و شرايط كار، خدايان او شده اند . زماني كه او تجربة خودش به عنوان حامل خلاق زندگي را فرومي گذارد، آنها بالاتر از او و در برابرش مي ايستند.

انسان مدرن فكرميكند قرباني كردن فرزندان در برابرالهة آتش، ايدة بت پرستي دوران قديم است. او از پرستش خداي آتش يا خداي جنگ يا خداي عشق(ونوس) سربازمي زند، اما همان خدايان را، تحت نامهاي ديگر، پرستش ميكند.

امروز بتها حرص و آز فزاينده براي پول، زور، مصرف، قدرت نظامي، تجارت و دولت مي باشند. هر قدر انسان بتهاي خود را قوي تر و شكوهمندتر ميسازد، خودش فقيرترمي گردد.  به جاي شادماني، احساس نگراني و وحشت؛ به جاي زندگي، شيفتة ابزارهاي مكانيكي؛ به جاي رشد درجستجوي ثروت وبه جاي »بودن «به »داشتن «و »مصرف « روي ميآورد.