شكست ناپذيران

 در ستايش قهرمانان ملي شهيد ايران

در پرونده سياه رژيم خميني، صدها هزار شهيد، ميليونها اسير و شكنجه شده، صدها ميليارد دلار چپاول، و نابودي تاريخ، فرهنگ، ثروت و شرف ملت بزرگ ايران ثبت شده است. برخي از ايرانيها و خارجي‌ها در برابر اين بليه آسماني بر مردم ايران، به خواري و تسليم تن دادند، اما مردم ايران زمين و قهرمانان بزرگ آن، هرگز در برابر خونريزي و قساوت و جنايت آخوندها و حاميان غربي آنها تسليم نشدند و با مقاومتي حماسي، نام خميني و آخوندها را در تاريخ جهان مترادف جهل، جنايت و ضديت با بني نوع انسان به ثبت دادند.

برتارك جانفشاني و فداكاري ملت ايران، شهادت بيش از 120 هزار تن از بهترين فرزندان مجاهد و مبارز اين آب و خاك مي درخشد. كه در ميان آنها نام صدها تن از بهترين ورزشكاران و قهرمانان ورزشي ايران به چشم مي خورد.

هيچ رژيمي در تاريخ بشر دست به چنين جنايت هولناكي عليه قهرمانان ملي و ورزشي خود نزده است. و اين خود نشان مي دهد كه ديكتاتوري خونخوار مذهبي ايران، با هيچ رژيم استبدادي در تاريخ بشر قابل مقايسه نيست. اما بهرغم تمام سبعيت و خونخواري اين جنايتكاران، قهرمانان ملي ايران در برابر آنها سينه سپر كردند و بهسنت جوانمردي و فداكاري پورياي ولي و جهان پهلوان تختي، خميني را از اوج قدرت به خاك ذلت كشاندند و سرود شكست ناپذيري فرزندان دلير ايران را در سراسر جهان طنين افكندند.

افتخار گردآوري اين مجموعه ناچيز از شرف و شكوه قهرمانان ورزشي ايران، نصيب من شد. و درد و اندوه كه در ايلغار آخوندها در ايران و حاميان غربياشان در خارجه، دستم از  بسياري نامها، تصاوير، نوشتهها و آثار، كوتاه ماند. بيترديد پس از سقوط ديكتاتوري منحوس آخوندي و طلوع مهر تابان آزادي در ايران، نام همة آنها برقلههاي تاريخ ايران زمين خواهد درخشيد و نسل آيندة ايران دلاوري، پيشتازي و عشق و انساندوستي آنها را خواهد ستود.

حسن نايب‌آقا

 بهار 1393