هموطنان گرامى
انجمن هما يك انجمن فرهنگى ـ ورزشى است كه هدفش ارتقاى آرمان آزادى در بين همه ايرانيان به خصوص ورزشكاران و قهرمانان ملى ايران است. انتخاب اين نام، به دليل ارجگذارى بر مبارزه و شهادت قهرمانان شهيد ميهنمان حبيب خبيرى و مهشيد رزاقى، اعضاى تيمهاى ملى فوتبال ايران و هم چنين باشگاه هما، به دست ملايان حاكم برايران است.
انجمن هما، بنابراين، محل تلاقى و همكارى تمام ايرانيان و ورزشكاران آزاده يى است كه براى آرمان آزادى و رهايى ايران، فارغ از هردسته بندى و رنگ و بويى، تلاش مى كنند. اين انجمن مى خواهد تجربه خونبار و تلخ فتنه آخوندها و ضربه هولناكى كه بر اعتماد همه مردم ايران وارد شده است را، با حربه عشق، آزادى، صداقت و جوانمردى، به اميدى براى آينده ايران تبديل كند.
ما تمام علاقمندان و ورزشكاران و قهرمانان ملى ايران را به اشتراك مساعى و هميارى در اين راستا فرامى خوانيم. سايت انجمن هما مكانى براى پيشبرد اين هدف است و مى خواهد آن چه را كه آخوندها با از هم گسستن جامعه ما برسر مردم ما آوردند، با پيوند و ارتباط علاقمندان و عاشقان آزادى ايران، ترميم نمايد.
ارتباط و پيوند ما با گامهاى كوچك آغاز شده است و اگر صلاحيت، شور و اراده لازم را داشته باشيم، هرچه سريعتر خود را به مقصد بزرگ مردم ايران خواهيم رساند.
پيشاپيش به همه علاقمندان و ورزشكاران و قهرمانان ملى ايران خوشامد مى گوييم و دست همه را با كمال صميميت مى فشاريم.

از طرف انجمن هما ـ حسن نايب آقا